IMPLEMENTATION OF THE PROJECT

інтерв'ю Десятнюк Оксани Миронівни

  • Переглядів: 1081
  • Автор: Admin
  • 10 февраль '16
 

 інтерв'ю Десятнюк Оксани Миронівни
  1. Підприємництво та бізнес на Тернопільщині. Окресліть ризики та перспективи?
Специфічні ризики, пов’язані з веденням підприємництва саме на Тернопільщині, значною мірою обумовлені недостатньо ефективною галузевою структурою господарського комплексу регіону, низькими темпами впровадження інноваційних процесів, недостатньо розвиненою, порівняно із регіонами-лідерами, ринковою, виробничою та соціальною інфраструктурою, низькою інвестиційною активністю місцевих підприємств і недостатньою мобілізацією ними іноземних інвестицій, диспропорціями розвитку окремих галузей та наявністю значного «тіньового» сектора в регіональній економіці. Тернопільщина є інвестиційно привабливим регіоном завдяки високому рівню розвитку людських ресурсів, колосальному агропромисловому та туристично-рекреаційного потенціалу, чистому навколишньому природному середовищу та доволі комфортними умовам проживання населення. Тому, перспективи розвитку підприємництва і бізнесу в Тернопільській області я, насамперед, вбачаю у створенні середніх і малих венчурних компаній у сфері високотехнологічного агропромислового виробництва і переробки сільгоспсировини, виробничої та житлово-комунальної інфраструктури, енергозбереження та охорони навколишнього середовища, фірм туристично-рекреаційної галузі (зокрема, тих, що спеціалізуються на «зеленому» туризмі), комерційних організацій та установ у сфері освіти і науки, орієнтованих на імплементацію інноваційних технологій, якими успішно послуговуються в європейському науково-освітньому просторі. 
  2. Оксано Миронівно, що б Ви порадили підприємцям-початківцям? 
Звичайно, можна сформулювати не один десяток порад, які будуть корисними для підприємців, що тільки розпочинають свою діяльність. Тому розповім про найголовніші. Започатковуючи власний так званий «стартап», підприємець повинен (навіть швидше зобов’язаний) бути фінансово і психологічно готовим до ризику (матеріальних і фінансових втрат, зміни стилю і способу життя, скорочення вільного часу, зростання кількості стресових ситуацій тощо) на етапі зародження бізнесу, бо без цього він неможливий у принципі. Однак при цьому ризик повинен бути виваженим і обдуманим. Створюючи успішний і ефективний бізнес-проект, не обов’язково самому бути видатним винахідником, доцільно розпочинати з ретельного вивчення відомих креативних підходів та існуючих оригінальних бізнес-ідей, намагатися їх модернізувати та розвинути, привнести в них власні позитивні моменти та інновації. Ведення бізнесу нерозривно пов’язане із настанням у той чи інший час проблемного періоду, тому головне завдання підприємця-початківця полягає у чіткому розумінні, що період спаду – це тільки початок нового піднесення, і його потрібно просто пережити без зайвих морально-психологічних ексцесів. Підприємець-початківець повинен чітко розуміти, що необхідно вміти не лише знаходити спільну мову з партнерами, контрагентами, інвесторами, представниками фінансових установ і контролюючих органів, а й використовувати правильну тактику поведінки в кожній окремій ситуації. Необхідно відповідально підходити до вибору партнерів у бізнесі, переконатися ще до початку проекту, що соратники не тільки підтримують Вашу ідею і є фахівцями своєї справи, але і що Вам психологічно комфортно працювати з цими людьми, адже успіх бізнесу багато в чому залежить від злагодженої та збалансованої команди професіоналів, здатної викладатися на 100%. Розвиток повноцінної власної справи можливий лише за умови, коли підприємець здійснює ефективний розподіл обов’язків і делегування частини власних повноважень найманим працівникам (звичайно, зберігаючи контроль над ними), тому що це вивільняє час не лише для аналізу ситуації, а й для пошуку шляхів оптимізації та розвитку бізнесу. Вкрай корисно займатися так званим «нетворкінгом», тобто варто відвідувати різні офіційні та неформальні збори підприємців, спілкуватися з цікавими людьми, що дасть змогу познайомитись з майбутнім партнером, інвестором або ключовим працівником. При цьому варто використовувати сучасні комунікаційно-інформаційні технології, включаючи найпоширеніші соціальні інтернет-мережі для професіоналів. 
  3. В яких сферах варто розпочинати власну справу? 
Виходячи із особливостей та пріоритетів регіонального соціально-економічного розвитку Тернопільщини, на мою думку, привабливими сферами для започаткування власної підприємницької діяльності в контексті постійно зростаючого споживчого попиту, підвищення вимог громадян до якості товарів і послуг, а також фінансової підтримки зі сторони владних структур, місцевого самоврядування та міжнародних організацій є: – високотехнологічне рослинництво та тваринництво, первинна переробка сільськогосподарської продукції та виробництво екологічно чистих продуктів харчування, в тому числі на експорт в країни Європейського Союзу; – виготовлення будівельних матеріалів з використанням місцевих запасів сировини і корисних копалин; – надання житлово-комунальних послуг за європейськими стандартами та послуг, пов’язаних з енергозбереженням та економією енергоносіїв; – виробництво та реалізація засобів медичного призначення, надання спеціалізованих медичних послуг; – розширення переліку туристичних послуг шляхом розробки й впровадження нових туристичних маршрутів, розвитку релігійного та паломницького туризму; – технічне обслуговування та ремонт автомобілів, надання транспортних послуг; – диверсифікація послуг у галузі мобільного, комп’ютерного зв’язку та телекомунікацій третього покоління, інтернет-технологій, розробки спеціалізованого програмного забезпечення;  індустрія відпочинку, розваг, культури, спорту;  сфера роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення; − надання рекламних, посередницьких, маркетингових, консалтингових, інформаційних послуг, різні види аутсорсингу. 
  4. Яка спеціальність обрана для перекваліфікації військовослужбовців? Чи вона є актуальною? Що можна реально встигнути за 500 годин навчання? 
Для професійної перекваліфікації обрано універсальну і затребувану на ринку праці спеціальність «Облік і аудит у сфері послуг», оскільки сьогодні бухгалтер, аналітик і аудитор – це фахівці, без яких не може повноцінно функціонувати будь-який суб’єкт господарювання. Це пов’язано з тим, що саме вони володіють всією інформацією, пов’язаною з роботою підприємства (організації), можуть провести якісний аналіз і планування його діяльності, є надійними радниками керівників і власників. Окрім фахової освіти та високого інтелекту бухгалтеру, а в майбутньому головному бухгалтеру, необхідні й особливі якості характеру, які притаманні військовослужбовцям Збройних сил України та інших силових структур, а саме: – стратегічне мислення, уміння абстрагуватися від повсякденних дрібних проблем; – спроможність мислити глобально та неординарно, аналізувати великі обсяги інформації; – схильність до прогнозування, гнучкість і стійкість до стресів, здатність твердо відстоювати власну позицію, лідерські й організаторські якості та навички. Програма перепідготовки розрахована на 500 навчальних год. і реалізовується за розробленими в ТНЕУ інтенсивними апробованими методиками індивідуального контактного навчання, які забезпечують формування необхідних компетентностей фахівця зі спеціальності «Облік і аудит у сфері послуг». При цьому навчальний процес вибудуваний таким чином, щоб у стислі терміни забезпечити отримання достатнього обсягу практичних знань і навичок для роботи на фірмах сфери послуг за згаданим фахом. Тому, на мою думку, передбачений обсяг навчальних годин є достатнім і забезпечує реальну перекваліфікацію учасників проекту. 
  5. Що передбачає програма проекту з перекваліфікації, окрім 500 академічних годин навчального процесу? 
Програма перекваліфікації військовослужбовців та членів їхніх сімей не вичерпується п’ятьмастами навчальними годинами. Після її завершення професорсько-викладацьким колективом, який забезпечував навчальний процес на курсах, для слухачів проводяться додаткові консультації та здійснюється супровід практичної діяльності за фахом, що сприяє закріпленню засвоєння теоретичних знань і прикладних навичок роботи, вирішенню конкретних професійних ситуацій. Для слухачів, які під керівництвом промоутерів розробили найбільш обґрунтовані та інвестиційно-привабливі бізнес-плани власної підприємницької діяльності, що в подальшому може стати джерелом доходів їхнього сімейного бюджету, будуть вишукуватися можливості стартового фінансування таких бізнес-проектів. Крім того, кращі слухачі, які виявили ґрунтовні знання за фахом та у царині іноземних мов, будуть рекомендовані на стажування за кордоном. 
  6. Розкажіть про особливості роботи із військовослужбовцями. 
Як свідчить набутий університетом досвід діяльності із перекваліфікації військовослужбовців за проектом «Україна-Норвегія», особливістю вказаної категорії слухачів є їхня дисциплінованість та старанне ставлення до виконання навчальних завдань. У той же час, їм не вистачає фундаментальних економічних знань, які слугують базою для ґрунтовного опанування престижного фаху обліковця-аудитора у сфері послуг. Тому викладачі на початковому етапі навчання намагаються максимального лаконічно і ємко донести до учасників курсів підвищення кваліфікації «багаж» необхідних основоположних економічних знань, зокрема професійної термінології. А вже після цього слухачі переходять до вивчення складнішого спеціалізованого матеріалу і набуття відповідних навичок практичної діяльності за фахом. Ще однією особливістю перекваліфікації військовослужбовців є те, що в силу прагматичного підходу до навчального процесу вони вимагають від професорсько-викладацького колективу максимальної прикладної орієнтації лекцій (з наведенням конкретних прикладів і аналогій) та практичних занять (проведення ділових ігор, круглих столів, семінарів тощо) із застосуванням комп’ютерно-інформаційних технологій. 
  7. Оксано Миронівно, не всі випускники бачать себе підприємцями. Де можуть застосувати свої знання такі учасники проекту? 
Навички та досвід, отримані в процесі навчання за спеціальністю «Облік та аудит у сфері послуг» із застосуванням технологій бізнес-симулювання та комп’ютерно-інформаційних технологій, дають змогу не лише започаткувати власну справу на умовах самозайнятості чи у вигляді сімейного бізнесу, але й стати висококваліфікованим і високооплачуваним найманим працівником. Універсальність здобутого фаху також сприятиме працевлаштуванню й ефективній практичній роботі на посадах в органах державної влади та управління, у виконавчих органах місцевого самоврядування (тобто на державній службі), а також у громадських і політичних інституціях. 
  8. Чи реалізували себе перші випускники проекту? 
Так, сьогодні ми можемо сказати, що 76 % випускників курсів підвищення кваліфікації за проектом «Україна-Норвегія» започаткували або розширили власний бізнес. Серед успішних бізнес-проектів можна відзначити: створення фірми з виробництва макаронів та розведення осетрових риб, підприємства з надання послуг у сфері навчання водіїв та уповноважених з питань перевезення небезпечних вантажів, реалізацію бізнес-проекту з надання послуг з декоративного хромування, побудова й відкриття готелю «Горянка» в с. Микуличин Яремчанського району Івано-Франківської області, відкриття мініпіцерії «Egopizza» та багато інших. Вірю у те, що кожен знайде своє місце у житті й реалізує задумане. А ми докладемо усіх зусиль, щоб знання, отримані під час навчання, випускники зуміли застосувати на практиці. Будьте впевненими у собі й Ви досягнете успіху!